Adatvédelmi irányelvek


Catmania | Macska-magazin

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


1) Az adatkezelés célja

1.1 A Nyilatkozat célja, hogy meghatározza a Szabó Gábor EV. (továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, valamint a társaság
adatvédelmi és kezelési politikáját.

1.2 Ezen rendelkezéseket a társaság mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismer el.

1.3 A Nyilatkozat a társaság honlapjain a Felhasználók által megadott személyes adat(ok) kezelésének elveit tartalmazza.

1.4 A Társaság a rendelkezésére bocsátott adatokat csak a Felhasználók által, a társaság által szolgáltatott médiatartalmakra (friss hírekre, információkra, cikkekre és egyéb tartalmakra) való felhívásra, „hírlevélszolgáltatáson” keresztül való elérése érdekében és ennek céljából kezeli és csak azokat az adatokat, amelyek a „hírlevélszolgáltatás” nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ezen túlmenően a jogosult a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében – az igénybe vevő előzetes hozzájárulásával – elektronikus hirdetés, vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából, az adatkezelés előzetes meghatározása mellett adatot kezelni. A használat befejezését követően az adatok törlésre kerülnek.

1.4 Az adatkezelés során teljes körűen gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, továbbá ennek érdekében megteszi az ehhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

1.5 A Társaság az általa kezelt adatokat – az igénybe vevő előzetes hozzájárulása nélkül – nem adhatja tovább harmadik személy részére.

1.6 A Catmania.hu által, a „hírlevél” szolgáltatást igénybevevőkről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban, a szolgáltatást igénybe vevőnek jogában áll bármikor felvilágosítást kérni és a korábbi beleegyezését visszavonni az info@catmania.hu e-mail címen.


2) Jogszabályi hivatkozások

A nyilatkozat rendelkezéseinek kialakításakor a társaság figyelembe vette az:

–  Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

3) Alapfogalmak

3.1 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Ilyen adatok a Felhasználók által megadott, tárolásra kerülő adatok: név, e-mail cím, jelszó.

3.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

3.3 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. Jelen Nyilatkozatban hivatkozott szolgáltatások (hírlevelek) esetében Adatkezelő és Adatfeldolgozó:

Szolgáltató (adatok)

3.4 Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság, a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen médiatartalom szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

Továbbá a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan biztosítja informatikai szolgáltatásokat

3.5 Honlap(ok): az Adatkezelő és Adatfeldolgozó Társaság által üzemeltetett honlapok:

3.6 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság által üzemeltetett online kiadványok valamint az Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon, továbbá az Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság által szervezett rendezvényeken való részvétel.

3.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek
keretében megadja a személyes adatait.


4) A kezelt adatok típusa(i)

– e-mail cím,

– Az Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

– Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság az általa üzemeltetett weboldalakon Google Analytics szolgáltatást használ, a Google Inc. (“Google”) egy internetes elemzési szolgáltatását. A Google Analytics cookie-fájlokat használ, vagyis olyan szöveg-fájlokat, melyek a felhasználók számítógépén kerülnek eltárolásra, és melyek segítségével a Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság által üzemeltetett weboldalak használata elemezhetővé válik. A cookie-kon keresztül e weboldal felhasználók által történő használatáról gyűjtött információk (ide értve az IP címet is) egy Google szerverre történnek továbbításra és tárolásra.

Google ezeket az információkat használja a weboldal használatának kiértékelésére, a weboldal-aktivitásról a Adatkezelő és Adatfeldolgozást végző Társaság – mint weboldal üzemeltető – részére statisztikák összeállítására, és további, a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatások nyújtására. Google ezeket az információkat bizonyos esetekben harmadik fél részére is továbbítja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. Google nem hozza kapcsolatba a felhasználók IP címét a Google Inc. más adataival.

4.1 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


5) Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:

  • online tartalomszolgáltatás;
  • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  • statisztikák, elemzések készítése;
  • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
  • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  • a Felhasználók jogainak védelme;
  • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

5.2 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más
természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat
kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.3 Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott
adatainak (pl. e-mail cím.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.


6) Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Nyilatkozatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót köteles előzetesen tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerezni. Továbbá lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6 Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Nyilatkozatban meghatározott kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.

– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető
személyes adatait.

6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 Az Adatkezelő az általuk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére esetlegesen személyes adatokat továbbít.

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.


7) Az Adatkezelés időtartama

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.

7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

7.4 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


8) A Felhasználó jogai és érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.

8.2 Ettől függetlenül a Felhasználó személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a  info@sibatech.hu email címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Felhasználó által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok a szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.4 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.6 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.7 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.


9) Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a nem vesz igénybe külön Adatfeldolgozót. Így az általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.


10) Adattovábbítás

10.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2 Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.


12) Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítása

12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Nyilatkozat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


13) Jogérvényesítés

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő munkatársai a info@sibatech.hu e-mail címen megtalálhatóak.

13.2 A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Mezőpeterd, 2019. március 15.